Конкурсна процедура Февруари 2016 г

Документация за участие в конкурсна процедура с предмет: 

Избор на дистрибутори на лекарствени продукти

град София, 02.2016 година
 

Конкурсна документация

Приложение във формат WORD от №1 до №16 и №18

Приложение №17 - образец-договор 

Заповед комисия

Разяснения

Протокол от заседание на конкурсна комисия от 25.02.2016 г.

Протокол от оценяване на оферти от 14.03.2016 г.

Решение за класиране


Рош България ЕООД се стреми към партньорство с компании, които стриктно прилагат GxP правилата, имат технически възможности да поддържат и гарантират поддържането на необходимите условия при съхранение и транспорт, разполагат с квалифициран персонал и система за управление на качеството.

Рош България ЕООД осъществява дейността си в пълно съответствие с националните и международните закони, разпоредби и стандарти.
За да гарантира прозрачността и устойчивостта на своята дейност, дружеството прилага същите стандарти и към своите партньори съгласноКодексът за поведение на доставчиците на Рош и Кодексът за поведение на Рош Груп