За партньори на Рош България

Рош България ЕООД е притежател на разрешения за употреба или представител на притежателя на разрешения за употреба по смисъла на чл. 26, ал.2 от ЗЛПХМ за лекарствени продукти на Рош, които компанията внася с цел разпространението им на българския пазар за покриване на нуждите на пациентите в България.

  • Съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗЛПХМ компанията Рош България ЕООД е отговорна за пуснатите на пазара партиди от лекарствени продукти, които внася. В този смисъл, отговорността на Рош България ЕООД не се ограничава до момента на изваждане и предаване на лекарствените продукти от склада на компанията, а се простира през целия им жизнен цикъл, като това включва и отговорността на Компанията по отношение гарантиране на качеството на продуктите, лекарствената безопасност, гарантиране на прозрачност и бизнес етика в снабдителната верига на продуктите.
  • За осъществяване на дейността по разпространение на лекарствата Рош България ЕООД заедно със своите партньори - търговци на едро на лекарствени продукти, получили съответни разрешения за извършване на тази дейност от компетентните държавни органи, и техните клиенти – аптеки и болнични заведения формират снабдителна верига. Основна цел на Рош България ЕООД е снабдителната верига да гарантира непрекъснато снабдяване със продуктите при пълна гаранция за запазване на качеството им.

    Избор на дистрибутори на лекарствени продукти

Конкурсна процедура Февруари 2016 г.

 Конкурсна процедура Ноември 2015 г.

 Конкурсна процедура 2013 г. - архив
 

Рош България ЕООД се стреми към партньорство с компании, които стриктно прилагат GxP правилата, имат технически възможности да поддържат и гарантират поддържането на необходимите условия при съхранение и транспорт, разполагат с квалифициран персонал и система за управление на качеството.
Рош България ЕООД осъществява дейността си в пълно съответствие с националните и международните закони, разпоредби и стандарти.
За да гарантира прозрачността и устойчивостта на своята дейност, дружеството прилага същите стандарти и към своите партньори съгласно Кодексът за поведение на доставчиците на Рош и Кодексът за поведение на Рош Груп

 

 

 

Конкурси
 

За Рош България ЕООД

Рош България ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, изцяло с чуждестранно участие. Основен предмет на дейност на дружеството е маркетинг, търговия и разпространение на висококачествени фармацевтични и диагностични продукти. В предмета на дейност на дружеството влизат също така: производство, лицензиране, проучване и разработване на висококачествени фармацевтични и диагностични продукти, провеждане на клинични изследвания, както и организиране на научни конференции, семинари и симпозиуми.

Ние имаме за цел да осигурим достъп до нашите лекарства и диагностични тестове до всички хора, които имат нужда от тях. Компанията адаптира предлаганите решения към всеки пазар, съобразявайки ги с особеностите и предизвикателствата на съответната здравна система. Рош работи с множество различни партньори за иновативни и устойчиви начини за осигуряване на ефективно и достъпно здравеопазване за пациентите.

Отдел Снабдяване, като част от дирекция Финанси и Бизнес Услуги на Рош България ЕООД, има за цел да разработва максималната стойност на инвестициите на компанията, независимо от тяхната област: пътувания, телекомуникации, маркетингови услуги, медицински консултации или други професионални услуги. 

Колегите от отдел Снабдяване правят това в близко сътрудничество с всички вътрешни бизнес партньори в Рош България ЕООД, като развиват и поддържат отношения с доставчици, които имат доказан опит и професионализъм по отношение на взаимодействия с клиенти, стратегия, качествено завършване на проекти в планираното за това време, както и цена.

Рош България ЕООД търси устойчиво развитие на всички свои бизнес дейности. Нашите доставчици са много ценни за нашата работа, защото ни помагат да изграждаме и пазим своя устойчив ръст и успех.

Настоящи конкурси за избор на доставчик
 

Рош България ЕООД инициира конкурс за избор на предпочитан доставчик на медицински услуги с разширен обхват на дейност.

Избор на потенциални доставчици на медицински услуги:

  • клинична лаборатория
  • изследване на мутационен статус с валидилани молякулярно-генетични маркери BRAF, EGFR
  • изследване нивото на генна амплификация ня рецептора на HER2 на тъканни проби от туморна биопсия

Подаването на документи може да стане чрез изпращане на попълнения въпросник по имейл до natalia.vasileva@roche.com.

Ново! Срокът за подаване на документи за участие се удължава до 09.02.2017 год.

Всички останали придружаващи документи могат да се изпратят в същия срок сканирини по имейл, или по куриер/поща до офиса на Рош на следния адрес:

Рош България ЕООД

за конкурс "медицински услуги"

ул. Бяло поле 16

София 1618

Покана за участие

Въпросник за участие

Ако искате да участвате в конкурса, ще е необходимо да попълните и 2 декларации за: 

антикорупционно поведение 
спазване на Кодекс за взаимодействие с доставчиците на Рош.

Попълнените декларации също можете да изпратите подписани или сканирани по имейл до natalia.vasileva@roche.com или заедно с другите документи по пощата/куриер.