Със своите диагностични и фармацевтични продукти на световно равнище, Рош се ангажира да подобрява здравето и живота на хората чрез разработването, производството, доставката и промоцията на безопасни, ефективни и висококачествени продукти в съответствие с приложимите регулации.

Качеството е право на всеки пациент и отговорност на всеки служител. Качеството предоставя конкурентно предимство и присъства във всичко, което правим - от идеята до непрекъснатото подобряване. Нашите продукти повлияват човешки съдби, затова качеството е истинският измерител на нашия успех.

Висшето Ръководство на Roche Pharma е отговорно да осигури въвеждането и поддържането на ефективна Система за управление на качеството (Quality Management System или Pharmaceutical Quality System), за да се гарантира изпълнението на регулираните дейности като клинични и неклинични проучвания, процесите свързани с лекарствена бдителност/лекарствена безопасност, производство и дистрибуция, които съответстват на изискванията на вътрешните и външните клиенти, и оперативните цели.

Система за управление на качеството (Quality Management System или Pharmaceutical Quality System) трябва да бъде въведена като документирана система, описваща структурата, отговорностите и процедурите, които дават възможност на Организацията да идентифицира, измери, контролира и подобри ключовите си бизнес процеси, с цел да поддържа съответствие с изискванията и да подобри ефективността на бизнеса.

Политиката по качеството и Системата за управление на качеството (Quality Management System или Pharmaceutical Quality System) са обект на периодичен преглед, с цел осигуряване на непрекъсната ефективност.

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.