Лични данни

Ние, Рош България ЕООД (наричано по-нататък „Рош България“), част от Групата F. Hoffmann – La Roche AG, разбираме, че защитата на поверителността на всички лица, с които осъществяваме някаква форма на взаимодействие (партньори, клиенти, служители, посетителите на нашите уеб сайтове и др.) е много важна и че информацията, която ни предоставят, е израз на доверието, което имат към нас. Поради това, ние вземаме необходимите мерки, за да отговаряме на законовите и етични изискванията за поверителност на данните в световен мащаб, като целим да оправдаем това доверие.

На 25.05.2018г. в държавите членки на Европейския съюз влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 94/46/ЕО (наричан по-долу „GDPR”).

Информация за личните данни, които събираме, начините, по които ги събираме и обработваме, както и всички правила във връзка с това, можете да намерите в нашата Политика за поверителност.

По-долу ще намерите информация за правата Ви като субект на данни, начините, по които можете да ги упражните и данните за контакт с нас, за да Ви помогнем да го направите.

Адрес

гр. София, 1618, ж.к. Манастирски ливади – запад, ул. Бяло поле № 16

 

Телефон

+(359 2) 818 44 44

 

Гореща телефонна линия:

0700 10 280 (на цената на един градски разговор)

 

Електронна поща по

въпроси свързани с ЛД

[email protected]

 

 

Електронна поща на website:

www.roche.bg

 

Координатор по защита на личните данни:

Албена Ангелова

Съгласно GDPR Вие имате следните права:
 

 • Право на достъп до личните Ви данни

Съгласно закона всяко лице има право да поиска копие от личната информация, която се обработва за него. Това означава, че можете да поискате информацията за Вас, която Рош България обработва.

Когато правите заявка, трябва да ни дадете:
• писмено искане (по пощата или по електронна поща). То може да бъде направено в свободен текст или като използвате формата, която сме подготвили тук

Необходимо е да ни предоставите:
• доказателство за самоличността ви
• информация, която ще ни помогне да обработим искането Ви (например период, за които се отнася искането Ви
Не можем да започнем да търсим информацията Ви, докато не получим тази информация.

За да изпратите заявката си или за да помогнете за отправяне на искане, моля, използвайте посочените по-горе данни за контакт.

 • Право на ограничаване на обработването

В някои случаи имате правото да изискате от нас да ограничим обработката на личната ви информация. Можем да направим това, като временно преместваме информацията в друга система за обработка, като правим информацията недостъпна за потребителите или временно премахваме публикуваната от уебсайт информация. Може да използваме и технически методи, за да гарантираме, че личната информация не подлежи на по-нататъшна обработка и не може да бъде променена. Когато имаме ограничена обработка на лична информация, това ще бъде ясно посочено в нашите системи.

Можете да изискате от нас да ограничим обработката при следните обстоятелства:

 • Притеснявате се, че информацията, която имаме за вас, е неточна. Можете да поискате от нас да ограничим информацията, докато не сме в състояние да определим дали информацията е точна или не;
  Можете да ни кажете дали смятате, че личната информация, която обработваме за вас, е фактически неточна. Можете да поискате от нас да ограничим начина, по който използваме вашата лична информация, докато не можем да проверим точността на информацията. Ще ви помолим за обяснение защо смятате, че информацията е неточна и може също така да поискаме да предоставите някои подкрепящи доказателства за предполагаемата неточност.
  Ако установим, че личната информация, която обработваме за вас, е неточна, ще предприемем необходимите стъпки за коригиране на информацията.
 • Смятате, че обработваме личните ви данни незаконно и не искате да изтриваме информацията, а да ограничим използването й.
  Ако ни кажете, че смятате, че обработваме личната Ви информация незаконно, но не искате информацията да бъде изтрита, имате право да изискате от нас да ограничим обработката на тази информация.
  Ще ви помолим за обяснение защо смятате, че обработването е незаконно, и може също да поискаме да предоставите доказателства в подкрепа на това твърдение.
 • Вече не се нуждаем от информацията за целите, за които сме я събрали, но те са Ви необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  Лична информация, която вече не е необходима на Рош България, но Ви е необходима във връзка с правен иск.
  В повечето случаи сигурно ще изтрием или унищожим лична информация, когато вече нямаме нужда от нея за нашите законни бизнес цели. Нашият подход за съхраняването й в определен срок след прекратяване на обработването й, е определен в нашите корпоративни правила.
 • Ако обаче личната информация, от която вече не се нуждаем, ще Ви помогне да установите, упражнявате или защитите правна претенция, можете да изискате от нас да съхраняваме информацията толкова дълго, колкото е необходимо. Можем да Ви помолим да предоставите обяснение и всички налични доказателства, които сочат, че правната претенция е в ход или е планирана.
 • Вие сте се противопоставили на обработката (вижте по-долу) и трябва да решим дали легитимните основания, които използваме за обработването, надделяват над Вашите законни интереси.
   
 • Право на изтриване на лични данни ("правото да бъдете забравени")

При следните обстоятелства имате право да изискате, че Рош България да изтрие или унищожи Вашата лична информация:

 • Ако личната информация, която съхраняваме за вас, вече не е необходима за целите, за които първоначално сме я събрали.
 • Обработката се основава на съгласие;
  Ако предварително сте дали съгласието си на Рош България да събира и обработва личната ви информация и Вие ни уведомите, че оттегляте съгласието си.
  Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието Ви не означава, че обработването на личните ви данни, извършено преди оттеглянето е било незаконното 
 • Ние обработваме вашата лична информация за целите на директния маркетинг и искате да спрем.

Ако смятате, че някоя от горните ситуации е приложима, може да Ви поискаме обяснение и допълнителна информация, за да потвърдите това.
 

 • Право на възражение срещу обработката

Имате право да се противопоставите Рош България да обработва Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • Лична информация, използвана за директен маркетинг;
  Ако използваме вашата лична информация, за да Ви изпращаме директни маркетингови съобщения, имате право да възразите по всяко време. Ако упражните това право, ние ще престанем да обработваме Вашата лична информация за целите на директния маркетинг. Въпреки това, може да запазим информацията ви в "списък за ограничаване", за да гарантираме, че Вашата информация няма да бъде добавена към маркетингови списъци в даден момент в бъдеще.
 • Автоматизирано вземане на решения и профилиране
  "Профилирането" е автоматизирано използване на лични данни, съхранявани на компютър, за анализ на въпроси, които имат правно действие или друг подобен значителен ефект върху индивида. Примерите включват икономическа ситуация, лични предпочитания или интереси и местоположение и др. Имате право да не бъдете обект на автоматизирано решение (т.е. решение, направено по електронен път, без човешка намеса), и това може да включва профилиране (въпреки че няма общо право да се противопостави на профилирането). Ако сте притеснен, че Рош България използва само автоматизирано вземане на решения за вас, можете да оспорите.
  Имайте предвид, че е разрешено да се използва автоматизирано вземане на решения без човешка намеса, когато сте дали изричното си съгласие за тази обработка (в този случай имате право да оттеглите вашето съгласие).
  Все пак имате право да оспорвате при горепосочени обстоятелства, като посочите причините, поради които смятате, че обработката оказва отрицателно въздействие върху Вас. Ако го направите, ще разгледаме внимателно Вашето искане и ще решим дали да прегледаме процеса на вземане на решения в конкретния случай

 

 • Право на преносимост на данни

Ако сте предоставили информацията си на Рош България, имате право да поискате и получите копие от тази информация в структуриран, често използван и машинно четим формат.
Вие също имате правото да ни помолите да изпратим информацията, която съхраняваме за вас, на друга организация.
Има някои ситуации, при които не се прилага правото на преносимост на данни. За допълнителна информация, моля, свържете се с нашето лице за контакт.
 

 • Право да подадете жалба до национален регулатор за защита на данните (орган за надзор на защита на данните)

Ако смятате, че сме обработили личната ви информация незаконосъобразно или неправилно или не сме спазили правата ви по GDPR, имате право да подадете жалба до национален регулатор за защита на данните. За България той е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
Оплаквания за начина, по който обработваме Вашата лична информация, могат да бъдат разгледани от КЗЛД.
С КЗЛД можете са се свържете чрез следните данни за контакт: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, website: (www.cpdp.bg)

Ако живеете в страна, разположена в Европейския съюз (ЕС) или в Европейското икономическо пространство (ЕИП), и смятате, че някои или всички от въпросите, за които се тревожите, са се случили в държавата, в която живеете, вие можете да подадете жалба до вашия национален регулатор за защита на данните.
Трябва да знаете, че от 25 май 2018 г. регулаторът на ЕС или ЕИП, с когото първо се свържете, може да не е регулаторът, който ще разглежда жалбата Ви. Той може да отнесе Вашата жалба до друг регулатор за защита на данните. Възможно е няколко регулатори могат да работят заедно, върху жалбата ви. Цялостното разглеждане на жалбата Ви ще бъде осъществено от "водещ надзорен орган", който ще бъде определен по време на процеса на разглеждане на жалбата.
Ако имате притеснения относно начина, по който обработваме личните ви данни, може регулаторът за защита на личните данни да поиска първо да се свържете с нас, като изложите исканията си и като ни позволите да опитаме да разрешим проблема преди да се свържете с него.
 

 

 

 

Искане за упражняване на права от субект на данни

 

 

 

 

Изтеглете искането за попълване 183 KB