Ние, екипът на Рош България, сме ангажирани да информираме българските медицински специалисти и пациенти за научните постижения и продуктите на Рош. 

Ние сме Рош

Ние, екипът от лекари, фармацевти и специалисти от Рош България, сме ангажирани да информираме българските медицински специалисти и пациенти за научните постижения и продуктите на F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Рош България ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, изцяло с чуждестранно участие, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 131279951. Седалището и адреса на управление на Дружеството е в гр. София, п.к. 1618, район Витоша, кв. Манастирски ливади – запад, ул. „Бяло поле” № 16.

Основен предмет на дейност на Дружеството е маркетинг, търговия и разпространение на висококачествени фармацевтични и диагностични продукти. В предмета на дейност на Дружеството влизат също така: производство, лицензиране, проучване и разработване на висококачествени фармацевтични и диагностични продукти, провеждане на клинични изследвания, както и организиране на научни конференции, семинари и симпозиуми.