Устойчивостта е интегрирана в корпоративната визия, ценности, оперативни стандарти и насоки на Рош. Този подход означава, че няма един-единствен отдел, който да е отговорен за управлението на устойчивостта. Вместо това насърчаваме всички служители да интегрират устойчиви практики в своята работа.

 

Комитетът за корпоративна устойчивост (CSC) е отговорен за разработването на стратегията и насоките за устойчивост на Групата и осигурява отчетност за съответните дейности и напредъка. Той е отговорен и за оценяването на социалните, екологичните и етичните рискове, които са включени в Доклада за риска на Групата. Мисията, структурата, процедурите и връзките на комитета с другите части на организацията са описани в Хартата на Комитета за корпоративна устойчивост.

CSC представя редовни доклади за дейността си пред Корпоративния изпълнителен комитет ии устойчивост на Съвета на директорите.подпомага Съвета на директорите по въпросите, свързани с корпоративното управление, спазването и насърчаването на устойчиво управление на дейностите на дружеството.

CSC е мрежа от представители от цялата организация, които допринасят за експертните познания между отделите, между функциите в следните групи:

  • Основен екип: представители от всяка корпоративна функция, както и старши мениджъри, делегирани от ръководителите на бизнес отделите. Отговорностите включват стратегически преглед на ключови въпроси и предизвикателства, анализиране и одобряване на политиките на Рош за устойчивост, както и осигуряване на подкрепа за дейности, свързани с устойчивостта в рамките на областта на всеки член.

  • Работна група: специалисти от области, свързани с дейностите по устойчивост на Рош, които осигуряват съвети и помощ за конкретни проекти. Членството е по покана от председателя на CSC, основния екип на CSC или делегиране от Ръководството на групата. Работната група помага да се осигури тясна връзка и повишена осведоменост по въпросите на устойчивостта чрез инициативи и ефективна комуникация. Наред с другите си дейности, групата също така отговаря и за идентифицирането на недостатъците в устойчивостта и за предлагането на стъпки за справяне с тези слабости.

  • Експертни групи: групи със специално предназначение, назначени от Основния екип, които изследват теми от настоящо или бъдещо значение за Групата Рош, Работната група или комитет, Председателят на Комитета за корпоративна устойчивост.

Освен това, комитетите помагат да се гарантира, че Рош ръководи дейността си в съответствие с всички приложими национални и международни закони. Той активно се ангажира с ключови групи, за да гарантира, че възгледите и очакванията на всички заинтересовани страни са интегрирани в нашия подход за управление на устойчивостта.

Като една от най-големите световни компании, опериращи в областта на здравеопазването, Рош приема много сериозно задължението си да отговаря на най-високите стандарти за бизнес етика и почтеност. Спазването на тези стандарти е отговорност на всеки служител.

Стандартите ни за почтеност в стопанската дейност са изложени в нашиякойто включва корпоративните принципи.

За да насърчи и подкрепи допълнително разбирането от страна на всички, Рош е внедрил редицакоито се прилагат в цялата Група. Служителите на всички обекти на Рош имат достъп до всички външни и вътрешни документи или по електронен път (например в интранет мрежата на Рош), или на хартиен носител.

 Издадени са подробни указания, например:

  • Директивата за поведение в бизнеса на тема Почтеност се стреми да предотврати нарушаването на почтеността в стопанската дейност, като разглежда теми като подкупите, неправомерните предимства, плащанията за улеснения, подаръците, развлеченията, отношенията с бизнес страни и конфликтите на интереси.

  • Поведението при конкуренция - Ръководство за законодателството в областта на конкуренцията помага да се повиши осведомеността относно това, как антитръстовото законодателство и законите за конкуренция се прилагат към бизнес поведението и вземането на решения.

  • – има за цел да осигури професионално поведение и да укрепи репутацията на Рош като компания, заслужаваща доверие, и надежден партньор. Служителите, които имат достъп до чувствителни данни или които са упълномощени да извършват големи финансови транзакции, трябва да подпишат декларация за вътрешната информация.

Ние полагаме всички усилия да информираме и обучим всички служители и критично важните за бизнеса изпълнители за основните бизнес стандарти, включително като осигуряваме интерактивни решения за обучение.

 

Фармацевтичната индустрия се ръководи от строги разпоредби и насоки за продажба и маркетинг на лекарства и медицински изделия. Нашиятразглежда отговорните маркетингови практики, като определя стандарти за спазване на нормативното съответствие и за взаимоотношенията и взаимодействията с медицинските специалисти. Взаимоотношенията на Рош с медицинските специалисти са насочени към обмен на научна информация, чиято цел е да оптимизира използването на продуктите и услугите на Рош. Всички тези взаимоотношения се основават на стандарти за почтеност и справедливо възнаграждение за услуги. Ние се ангажираме да съпоставяме постиженията си с най-добрите практики; това включва и прозрачност в отчетността.

 

Нашата цел е да дадем възможност на здравните специалисти да вземат решения независимо, въз основа на всички съответни налични данни, за да осигурят най-голяма медицинска полза за пациентите. За да ни помогнат да поддържаме добри маркетингови практики, очакваме всички служители на Рош:

  • да спазват приложимите закони, наредби, браншови кодекси и стандартите на Рош

  • да защитават продуктите и интересите на Рош срещу нелоялни конкурентни практики

  • да потърсят помощ и съвет, в случай че имат съмнения

  • в случай на опасения относно съответствието

 

Ние специално обучаваме служители, които взаимодействат със здравните специалисти и здравните организации и поддържат строги стандарти заОсвен това Рош използва въпросник за Съответствието в маркетинга и продажбите, който да помага на местните ресорни ръководители да оценяват съответствието и осведомеността относно отговорните маркетингови практики. По същия начин всички генерални мениджъри трябва ежегодно да подписват „декларация за достоверност относно съответствието“, с която потвърждават спазването на тези практики.

Материалът е одобрен до 08.2022 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

M-BG-00000523

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.