Политика за поверителност при ползването на уебсайтовете на Рош България

Ние, „Рош България" ЕООД (Рош България/ ние/ нас/ ни), част от Групата F. Hoffmann – La Roche AG (Групата/ Рош), разбираме, че защитата на личните данни на всички лица, с които осъществяваме някаква форма на взаимодействие, е много важна и че информацията, която ни предоставяте, е израз на доверието, което имате към нас. Поради това, ние вземаме необходимите мерки, за да отговаряме на нормативните и етични изисквания за защита на личните данни, като се стремим да оправдаем това доверие.

На 25.05.2018 г. в държавите членки на Европейския съюз започна да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 94/46/ЕО (Регламента). Настоящата Политика за защита на личните данни на посетители и ползватели на уебсайтовете на Рош България (Политиката) е изготвена от Рош България в изпълнение на задълженията ни за предоставяне на информация на субектите на данни по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.

Политиката съдържа информация за правилата и принципите, съобразно които Рош България обработва и защитава личните данни на лицата, които използват информационните услуги и ресурси, налични на уебсайтовете, администрирани и поддържани от нас –и(поотделно всеки от тях наричан по-надолу Уебсайт, а заедно – Уебсайтове), както и на лицата, които осъществяват комуникация с нас. Политиката е публикувана на всеки от нашите Уебсайтове и е лесно достъпна от менюто в долния колонтитул на всеки от тях.

Настоящата Политика не се прилага по отношение на обработването, което извършваме, на лични данни на лица, съобщаващи ни за нежелани странични реакции към лекарствени продукти на Рош или за нарушено качество на такива продукти. По отношение на обработването на такива лични данни се прилага Декларацията за поверителност, свързана с лекарствената безопасност на Рош, достъпнаНастоящата Политика не се прилага по отношение на обработването на лични данни на медицински специалисти, които извършват регистрация и създават свой личен профил в частта на уебсайтадостъпна след регистрация. По отношение на обработването на такива лични данни е приложима Политиката за защита на личните данни на лицата, регистрирани на уебсайтана Рош България, достъпна

Настоящата Политика не се прилага и по отношение на обработването на лични данни, извършвано от други дружества от Групата или различни трети страни, към чиито уебсайтове/ платформи/ приложения и др. под. сте били пренасочени от Уебсайтовете. Такива дружества или трети страни следва да имат свои политики за защита на личните данни, които би следвало да са достъпни в техните уебсайтове/ платформи/ приложения и др. под. и с които Ви препоръчваме да се запознаете, преди да ги използвате.

Настоящата Политика не се прилага по отношение на обработването на лични данни, извършвано в рамките на сътрудничеството между Рош и Foundation Medicine Inc., свързано с предоставянето на услуги по извършване на различни молекулярни генетични изследвания за откриване на генни мутации на туморни образувания.

Рош България поддържа и администрира Уебсайта на който са разположени информационни ресурси относно портфолиото от услуги на Foundation Medicine Inc., предоставяни в сътрудничество с Рош. Уебсайтът  има единствено информативна цел и не предоставя пряка възможност за заявяване на тези услуги.

Обработването на лични данни във връзка с услугите от портфолиото на Foundation Medicine Inc., предоставяни в сътрудничество с Рош, се извършва в различна степен и обхват от Рош България, други компании от Групата, както и от Foundation Medicine Inc. и свързани с него дружества, съобразно приложимите в тази връзка информационни документи, съгласия, политики и др. под., които следва да се предоставят на пациентите от лекуващите ги лекари преди заявяване на съответните изследвания и преди взимане на съответните проби. В допълнение, за повече информация относно начина, по който  Foundation Medicine Inc. обработва лични данни, в т.ч. данни, свързани със здравето, моля, запознайте се с информационните ресурси налични

Рош България може периодично да актуализира настоящата Политика. Всяка промяна в Политиката ще бъде обявена своевременно на нашите Уебсайтове. В определени случаи, при събиране на определена информация бихме могли да предоставяме и/или публикуваме в Уебсайтовете допълнителни разяснения, свързани с обработването на тази информация, например за какви цели ще се използва предоставената информация, към кои лица може да бъде предавана и др. под.

Съветваме Ви да прочетете внимателно тази Политика, за да разберете как събираме, съхраняваме или по друг начин обработваме Ваши лични данни и какви са Вашите права във връзка с това обработване. Вие можете по всяко време да поискате копие на настоящата Политика или допълнителни разяснения, свързани с начина, по който обработваме лични данни, като отправите запитване на следните данни за контакт с Рош България:

Във връзка с предоставянето на информационни ресурси и услуги на нашите Уебсайтове, с управлението и поддръжката на Уебсайтовете, както и с воденето на кореспонденция с всеки, който осъществи контакт с нас, ние бихме могли да обработваме информация относно следните категории физически лица (Субекти на данни/ Вие):

 • Посетители на Уебсайтовете и ползватели на информационните ресурси, достъпни на тях;

 • Лица, отправящи запитвания, искания, бизнес предложения, сигнали, жалби към нас или осъществяващи друга кореспонденция с нас;

 • Трети лица, информация за които се съдържа в запитвания, искания, бизнес предложения, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към нас;

 • Лица, осъществяващи взаимодействие с корпоративните ни профили/ страници в различни социални мрежи;

 • Лица, които са се абонирали за получаване на определени комуникации, изпратени от нас (маркетингови съобщения, информационни бюлетини (newsletters) и др. под);

 • Лица, на които предоставяме някакви услуги, налични на Уебсайтовете, когато е приложимо.

 1. Данни, свързани с кореспонденция или с друг вид взаимодействие, които осъществявате с нас

  Когато влизате в контакт с нас във връзка с продуктите на Рош, когато осъществявате някакво взаимодействие с наш корпоративен профил или страница в различни социални мрежи, както и когато отправяте запитвания, искания, бизнес предложения, сигнали, жалби или друга кореспонденция към нас, ние бихме могли да обработваме следните типове лични данни, свързани с Вас:

  (а) Данни, свързани с осъществена с нас кореспонденция/ комуникация през формите за контакт на Уебсайтовете, по електронна поща (имейл), телефон.

  Когато се свързвате с нас чрез формите за контакт на Уебсайтовете, по имейл или телефон, ние обработваме следните типове данни, отнасящи се до Вас: име и фамилия; обръщение (д-р, доц., проф., г-н, г-жа); телефон; адрес на електронна поща (имейл адрес); пощенски адрес, населено място; професия; в случай че отправяте бизнес предложение към нас: фирма, адрес, пощенски код, телефон, факс, длъжност; информация, съдържаща се в прикачен/и от Вас файл/ове; информация относно повода за Вашия контакт с нас (поле „Относно“); друга информация, която попълвате в съответно обозначените полета в съответната форма за контакт, както и всяка информация, съдържаща се във Вашите съобщения до нас (поле „Вашето съобщение“); информация относно трети лица, съдържаща се в отправяните от Вас съобщения към Рош; информация, съдържаща се в последваща кореспонденция/ комуникация между Вас и Рош България; данни, свързани с постъпването на първоначална и последваща кореспонденция с нас, като напр. лог за време (дата/ час) и източник (IP адрес) на съответната кореспонденция, канал, по който е осъществена кореспонденция и др. под.; допълнителна информация събрана или създадена във връзка с обработването, статуса и крайния резултат на съответната кореспонденция.

  В случай че се свързвате с нас, за да ни информирате относно проблем с качеството на лекарствен продукт на Рош или за да докладвате нежелани реакции, свързани с употребата на такъв продукт, информацията, която ни предоставяте може да съдържа данни за здравословното състояние, които представляват специална категория лични данни по смисъла на чл. 9, пар. 1 от Регламента. Обработването на такива данни от наша страна се извършва при стриктно спазване на приложимото законодателство и правилата, заложени в Декларацията за поверителност, свързана с лекарствената безопасност на Рош, достъпна

  (б) Данни, свързани с извършване на някакво взаимодействие от Ваша страна с наш корпоративен профил или страница в различни социални мрежи

  С цел популяризиране на нашата дейност и предоставяните от нас услуги, ние поддържаме корпоративни профили/ страници в различни социални мрежи (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Xing и др.). При взаимодействието Ви с нашите корпоративни профили/ страници в такива социални мрежи (напр. при харесване, споделяне или други форми на взаимодействие с публикуваното от нас съдържание – в зависимост от функционалностите на съответната социална мрежа) е възможно да получим информация за Вас в съответствие с настройките Ви за поверителност в съответната социална мрежа като: имена; потребителско име; информация от профила Ви в съответната социална мрежа (напр. снимка, пол, възраст или възрастов диапазон, език, държава, списък с приятели, списък на следвани страници и др. под.); друга информация, до която сте ни дали достъп и която използваната от Вас социална мрежа ни предоставя; информация, съдържаща се в и свързана с осъществена с нас първоначална и последваща кореспонденция посредством функционалностите на социална мрежа.

  Посочените социални мрежи не се поддържат от нас и обработването на данните в тях не е под наш контрол. Лицата, които поддържат съответните социални мрежи, имат различни правила и процедури за защита на Вашите лични данни, включително относно събирането на информация чрез инструменти като „бисквитки“, поради което Ви препоръчваме внимателно да се запознаете с тези правила и процедури.

  (в) Данни, свързани с получаване на изпратени от нас маркетингови съобщения, бюлетини и др. под.

  Когато се абонирате за получаване на някакъв вид комуникация/ кореспонденция, изпратена от нас (напр. маркетингови съобщения, информационни бюлетини (newsletters) и др. под.), ние ще обработваме предоставените ни от Вас данни във връзка с този абонамент. Такива данни биха могли да бъдат: имена; адрес на електронна поща; други данни, свързани с Вашето занятие, професия или интереси; Вашите предпочитания във връзка с честота на получаване на съответната комуникация и на нейното съдържание, и др. под.

  Конкретните типове данни, които бихме могли да обработваме във връзка с изпращането към Вас на подобни съобщения, ще бъдат винаги ясно обозначени в съответната форма, с която се абонирате.

 2. Данни, свързани с услуги, които бихме могли да предоставяме чрез Уебсайтовете

  Доколкото е възможно чрез Уебсайтовете да предлагаме определени услуги, ние бихме могли да обработваме Ваши лични данни, свързани с използването от Ваша страна на такива услуги. Тези лични данни биха могли да включват: данни, които Ви идентифицират и данни за контакт с Вас във връзка със заявяването и използването на услугата; данни, свързани с предоставянето на услугата (вид на услугата, статус, ден и час на заявяване/изпълнение и др. под.); информация за плащания; история на заявените/ предоставените услуги и плащанията; коментари; информация относно Вашите предпочитания и интереси във връзка с услугата, и др. под.

 3. Данни, автоматично събирани или генерирани във връзка с използването на Уебсайтовете

  Освен ако изрично не е обозначено друго (напр. по отношение на затворената част на Уебсайтадостъпна единствено за медицински специалисти след извършена от тях регистрация), достъпът до Уебсайтовете е свободен и не е необходима регистрация, за да се използват наличните там информационни ресурси. Въпреки това, когато използвате някой от Уебсайтовете автоматично се събира и обработва определена информация, която е технологично необходима за функционирането на съответния Уебсайт и която не позволява пряко идентифициране на посетителите. Тази информация включва следните данни: дата и час на достъпване на съответния Уебсайт; географско местоположение (ако е приложимо), IP адрес, от който е осъществена връзката; сървърни и системни логове (за установяване на технически проблеми и/или идентифициране на злонамерени действия); логове за извършване на правни изявления (приемане на Условията за ползване, потвърждаване на запознаването с Политиката за поверителност, даване на съгласие др. под.).

 4. „Бисквитки“ и подобни технологии

  Във връзка с управлението и поддържането на нашите Уебсайтове ние използваме „бисквитки“ и други подобни технологии, напр. уебнасочвания (beacons/ web bugs/ pixel tags/ clear GIF technologies), за да осигурим надеждното и ефективно функциониране на всеки от тях. Повече за различните видове „бисквитки“, които използваме, както и за вашите възможности за контрол на „бисквитките“ бихте могли да научите от Политиката за „бисквитки“, публикувана във всеки от Уебсайтовете. Политиките за „бисквитки“ съставляват неразделна част от тази Политика, освен ако изрично не е указано друго.

Във връзка с необходимостта от събиране на лични данни, вкл. във всички форми за събиране на данни на Уебсайтовете, ние ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на личните данни, свързани с Вас. Предоставянето на Вашите данни в такива форми е изцяло по ваша преценка, но отказът да предоставите данни, които са обозначени като задължителни за предоставяне, може да доведе, според случая, до невъзможност от Наша страна да осъществим комуникация с Вас (напр. ако нямаме данни за контакт, към които да изпратим отговор), да обработим и отговорим на Вашето запитване и др. под.

Рош България събира, съхранява и обработва информацията, описана в т. III по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Уебсайтовете. В зависимост от правното основание за обработването тези цели могат да бъдат:

 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Рош България;

 • Цели, свързани с изпълнението на договор;

 • Цели, свързани с легитимните интереси на Рош България или на трети лица;

 • Цели, за които Вие сте дали своето съгласие.

1. Целите за обработване на лични данни от страна на Рош България, свързани с изпълнението на законови задължения, включват:

 • Когато е приложимо, извършване на дейности по изпълнение на законови задължения, свързани с осъществяване на финансово-счетоводна дейност, както и свързани с предоставяне на информация към компетентни държавни и съдебни органи и с оказване на съдействие при проверки от компетентни органи;

 • Обслужване на сигнали, жалби, искания за упражняване на права и други подобни, които са отправени до Рош България, вкл. изготвянето на отговори по тях;

 • Когато е приложимо, документиране на електронните изявления, насочени към Рош България и свързани с изпълнение на наши законови задължения като напр. потвърждение за запознаване с политики за поверителност, политики за „бисквитки“ и др. под.

За изброените по-горе цели ние бихме могли да обработваме някои или всички лични данни, посочени в т. III, 1, 2 и 3 от настоящата Политика.

2. Целите за обработване на лични данни, свързани с и/или необходими за изпълнението на договор или с предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор

 • Когато е приложимо, приемане, администриране и обработване на заявки за използване на предлаганите чрез Уебсайтовете ни услуги;

 • Предоставяне на заявени чрез Уебсайтовете ни услуги;

 • Приемане, администриране и обработване на рекламации, свързани с предоставяните услуги;

 • Администриране, обработване и събиране на дължими плащания за предоставените услуги;

 • Осигуряване на индивидуален подход при предоставяне на услугите, съобразен със заявените предпочитания.

За изброените по-горе цели ние бихме могли да обработваме някои или всички лични данни, посочени в т. III, 1, 2 и 3 от настоящата Политика.

3. Целите за обработване на лични данни, свързани с легитимния интерес на Рош България за поддържане и подобряване качеството на предоставяните на Уебсайтовете информационни услуги и ресурси, включват:

 • Администриране, управление, анализиране на ефективността и контрол на качеството на информационните услуги и ресурси, достъпни на Уебсайтовете;

 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уебсайтовете и наличните в тях услуги и ресурси;

 • Извършване на дейности по поддръжка и администриране на Уебсайтовете, включително, но не само предотвратяване на кибер атаки и други злоумишлени действия;

 • Събиране на информация за и анализиране на Вашите предпочитания с цел персонализиране и подобряване на Вашето преживяване на Уебсайтовете.

За изброените по-горе цели ние бихме могли да обработваме някои или всички лични данни, посочени в т. III, 2, 3 и 4 от настоящата Политика.

4. Целите за обработване на лични данни, свързани с легитимния интерес на Рош България за осъществяване на кореспонденция/ комуникация с посетителите на Уебсайтовете и с ползвателите на продукти и услуги на Рош, включват:

 • Осигуряване на възможност за осъществяване на кореспонденция/ комуникация с нас посредством различни канали;

 • Осигуряване на възможност за осъществяване на взаимодействия и комуникация посредством корпоративните ни профили/ страници в различни социални мрежи;

 • Навременно обработване и предоставяне на отговор на първоначално постъпила кореспонденция, както и на последваща такава;

 • Осигуряване на вътрешна отчетност, организиране на работата и разпределяне на кореспонденцията към съответно отговорните за това лица в Рош България;

За изброените по-горе цели ние бихме могли да обработваме някои или всички лични данни, посочени в т. III, 1 (а) и (б) и 2 от настоящата Политика.

5. Целите за обработване на лични данни, свързани с легитимния интерес на Рош България и/или трети лица за упражняване и защита на законни права и интереси, включват:

 • Упражняване и защита на законните права и интереси на Рош България, в т. ч. установяване, упражняване или защита на правни претенции включително и по съдебен ред (напр. чрез подаване на и защита срещу подадени жалби, сигнали и др. под. към компетентните държавни и съдебни органи);

 • Осигуряване на съдействие за упражняване и защита на законните права и интереси на трети лица (служители на Рош и на Рош България, посетители на Уебсайтовете, обработващи лични данни от името на Рош България и т.н.), включително и по съдебен ред;

 • Извършване на дейности по администриране и обслужване на постъпили жалби, сигнали и др. под.

За изброените по-горе цели ние бихме могли да обработваме някои или всички лични данни, посочени в т. III, 1, 2, 3 и 4 от настоящата Политика.

6. Целите за обработване на лични данни на основание съгласие, дадено ни от Вас, включват:

Целите, за които се изисква Ваше съгласие за обработването на личните ви данни, са изрично указани в съответните форми, с които ни предоставяте своето съгласие за съответното обработване (напр. при абонамент за информационен бюлетин).

Ние ще обработваме единствено лични данни, които сте ни предоставили в съответната форма за съгласие, само за посочените в тази форма цели.

Когато предаваме Ваши лични данни към други лица, ние го правим при стриктно спазване условията на настоящата Политика и корпоративните вътрешни правила и политики на Рош, както и в съответствие с изискванията на Регламента и приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни. Категориите получатели, на които бихме могли да предаваме Ваши лични данни, включват:

 • Други компании от Групата на F. Hoffmann-La Roche AG, част от която сме и ние. Списък с компаниите, които са част от Групата, може да намерите в настоящия годишен доклад, наличен в секцията „Investors” на уебсайта http://www.roche.com/. При обработването на информация всички дружества от Групата спазват съответното приложимо законодателство за защитата на личните данни и прилагат високи стандарти за сигурност и защита, залегнали в корпоративните политики и документи на Групата. За повече информация можете да се насочите към глобалната политика за защита на личните данни на Групата, достъпна онлайн на

 • Наши подизпълнители – обработващи лични данни, на които сме възложили извършването на определени дейности и които действат от наше име, предоставяйки своите услуги (като напр. техническа поддръжка на Уебсайтовете, счетоводни услуги, услуги за колокация на сървърното и мрежово оборудване и др. под). Данните, които предоставяме на нашите подизпълнители, разкриваме само в обем, който е необходим за извършването на възложената работа, а подизпълнителите ни са задължени по силата на договор, сключен с нас, да обработват тези данни при стриктно спазване на нашите инструкции и само за целите, предвидени в съответния документ.

 • Наши търговски партньори и доставчици на услуги – други администратори на лични данни (напр. доставчици на платежни услуги от разстояние, дружества, предоставящи транспортни и куриерски услуги и др. под.), както и лица, чието съдействие е необходимо целите на осъществяване и защита на легитимните интереси на Рош България или на трети лица (ползватели на Уебсайтовете, служители на Рош България и негови подизпълнители или доставчици на услуги) като частни и държавни съдебни изпълнители, адвокати, нотариуси, фирми за събиране на вземания, и др. под . При работата си с такива лица Рош България изисква от тях стриктно да бъдат спазвани приложимите закони и правила за защита на личните данни.

 • Компетентни държавни, общински и съдебни органи, когато това е необходимо за изпълнение на наше законово задължение или за защита на права или законни интереси на Рош България, на друга компания от Групата или на трети лица.

 • В други, предвидени от закона, случаи.

При обмена на информация в рамките на Групата, както и при предаването на данни към трети лица, вкл. нашите бизнес партньори и доставчици на услуги, е възможно Вашите лични данни да бъдат прехвърлени в държави извън ЕС/ ЕИП, които не осигуряват същото ниво на защита като това, гарантирано с приложимото европейско законодателство. В тези случаи предаването на данни се осъществява на основание решение на Европейската Комисия (ЕК) относно адекватното ниво на защита на данните в третата държава или, при липса на такова решение, въз основа на стандартни договорни клаузи на ЕС съгласно решения на ЕК от 27 декември 2004 г. (2004/915/ЕО) и 5 февруари 2010 г. (2010/87/ЕС). Вие можете да получите копие на тези стандартни договорни клаузи, като отправите запитване до Рош България, използвайки посочените в т. I данни за контакт.

Ние се ангажираме да съхраняваме Вашите лични данни само за срок, ограничен до необходимото за постигане целите на обработването.

 1. Съхранение на лични данни с оглед спазване на законови задължения

  Личните данни, свързани с и/или съдържащи се в документи/ носители на информация, за които са налице нормативно установени срокове за съхранение ще се съхраняват за сроковете, предвидени в действащото законодателство, освен ако в тази Политика не е предвиден по-дълъг срок за съхранение за съответните документи/ носители на информация.

 2. Съхранение на лични данни, съдържащи се в проведена с нас кореспонденция

  Когато не е налице законоустановен срок на съхранение, личните данни, съдържащи се в проведена с нас кореспонденция, (включително, но не само във връзка с жалби, искания, молби и сигнали (вкл. в свободен текст) и всякаква друга комуникация с нас), вкл. и информация относно обработването, статуса и крайния резултат от тази кореспонденция, се съхраняват за срок до 5 (пет) години, считано от приключване на съответната кореспонденция/ обработването ѝ.

 3. Съхранение на сървърни и системни логове и на логове за извършени на Уебсайтовете действия

  Ние съхраняваме сървърните и системни логове за период до 1 (една) година.

  Логовете за извършени на Уебсайтовете действия като напр. даване на съгласие/ абониране за получаване на съобщения, бюлетини и т.н., изпратени от наша страна, се съхраняват за сроковете, посочени в т. 4 по-долу.

 4. Съхранение на лични данни при обработване въз основа на съгласие

  Когато обработването на Ваши данни се основава на съгласие, което не е обвързано с определен срок, ние можем да продължим да обработваме Вашите лични данни за целите, за които сте ни дали това съгласие, до оттеглянето му от Ваша страна. Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Когато даденото ни от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни е обвързано със срок, ние можем да обработваме съответните лични данни само за периода, за който сте ни дали това съгласие.

 5. Съхранение на „бисквитки“

  За подробна информация относно сроковете на съхранение на различните „бисквитки“ и подобни технологии, които използваме, можете да се насочите към Политиките за „бисквитки“, които сме прилагаме за всеки от Уебсайтовете. Всяка от тези Политики за „бисквитки“ е достъпни онлайн на съответния Уебсайт.

  В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни, и/или в случай на съответно искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за период, по-дълъг от посочените по-горе срокове, до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции и за срок до 5 (пет) след окончателното му приключване. Посочените срокове могат да бъдат променяни, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Като Субект на данни по смисъла на Регламента, Вие разполагате със следните права, които можете да упражните като отправите писмено искане към Рош България на данните за контакт, посочени в т. I на настоящата Политика:

 1. Право на информираност – Вие имате право да получите информация относно извършваното обработване на личните Ви данни от страна на Рош България. Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с използването от Ваша страна на Уебсайтовете, както и с осъществяването на комуникация с нас.

 2. Право на достъп – Вие имате право да получите потвърждение дали при използването на Уебсайтовете се обработват Ваши лични данни от страна на Рош България, да получите достъп до тези данни, както и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това обработване.

 3. Право на коригиране – Вие имате право да поискате коригиране или допълване на Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

 4. Право на изтриване – В случай че са налице предвидените за това основания/ условия на Регламента, Вие имате право да поискате изтриване на Ваши лични данни.

 5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни – Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламента.

 6. Право за уведомяване на трети лица – В случай че е приложимо, Вие имате право да изискате от Рош България да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от наша страна;

 7. Право на преносимост на данните – Вие имате право да получите личните данни, които се отнасят до Вас и които сте предоставили на Рош България, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да предоставите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна. Правото на преносимост на данните се прилага, когато са изпълнени едновременно следните две условия:

  1. обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и

  2. обработването се извършва по автоматизиран начин.

  Ако е технически осъществимо Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните данни от нас към друг администратор.

 8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. За всеки конкретен случай на автоматизирано обработване Субектите на данни имат правото да получат съществена информация относно използваната логика, значението и предвидените последствия от това обработване за тях, както и за начина на упражняване на правата им.

 9. Право на оттегляне на съгласие – Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, когато обработването на данните Ви се извършва на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

 10. Право на жалба до надзорен орган

  Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган , ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Право на възражение – Вие имате право по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация да възразите по отношение на обработването на Ваши данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

Съдържанието на Уебсайтовете на Рош България основно е предназначено за ползване от лица над 18 години. В тази връзка Рош България няма за цел да събира и обработва лични данни на непълнолетни лица.

Предоставената информация на този сайт има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ. Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.

За контактиРош по светаlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeНие от РошФармацевтични решенияКариериМедияИсторииПолитика за поверителностУсловия за ползванеПолитика за бисквитки