Условия за ползване на уебсайтовете на Рош България

Рош България Ви благодари за проявения интерес към нашите лекарствени продукти и за това посещение в нашия уебсайт.

Рош България поддържа и предоставя на Ваше разположение своите информационни уебсайтове –и(Уебсайтовете), на които е налична информация относно дейността, продуктите и услугите на Рош.

Преди да продължите Вашето посещение на този или някой друг от нашите Уебсайтове Ви молим да прочетете внимателно настоящия документ, който съдържа Условията за ползване на Уебсайтовете (Условията).

Ако не приемате Условията, нe трябва да използвате Уебсайтовете. Използването на Уебсайтовете, ще се счита за израз на съгласие от Ваша страна да използвате Уебсайтовете при стриктно спазване с установените в настоящите Условия правила за ползването им.

Тези Условия са приложими за ползването на ресурси и услуги в Уебсайтовете, за които не се изисква регистрация. Тези Условия не се прилагат за услуги на Рош България, за които има отделни правила, освен в случаите и в степента, в които изрично са предвидени в съответните правила.

Уебсайтовете се администрират и управляват от Рош България ЕООД (Рош България/ ние/ нас/ ни), ЕИК 131279951, адрес: гр. София, ж.к. София парк, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 2, тел.:

Рош България е част от Групата F. Hoffmann – La Roche AG (Групата/ Рош), чиито данни за контакт са следните: Corporate Communications, Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland.

 1. (roche.bg)

  Уебсайтът roche.bg за цел да предостави информация относно лекарствените продукти на Рош, предлагани на българския пазар, съобразно приложимите нормативни изисквания и друга разнообразна информация, свързана с дейността на Рош и/или с медицинските области, върху които е фокусирана дейността на Рош, вкл. информация относно корпоративните правила на Групата и етичните кодекси, чиито правила и изисквания Рош прилага.

 2. (rochemd.bg)

  Уебсайтът rochemd.bg е ориентиран основно към медицински специалисти и включва съдържание, което може да се използва свободно, без регистрация (отворена част), както и услуги и ресурси, които са достъпни само и единствено за регистрирани потребители – медицински специалисти (затворена част).

  Отворената част на rochemd.bg съдържа обща информация относно различни видове онкологични, хематологични, ревматологични, белодробни и други заболявания в терапевтичните области, в които Групата е фокусирала дейността си.

  Затворената част на rochemd.bg съдържа специализирана медицинска информация и е предназначена единствено за медицински специалисти, които могат да създадат свой профил и по този начин да използват услугите, достъпни в нея. За да се запознаете с Условията на ползване на тези услуги, моля, натиснете

 3. (foundationmedicine.bg)

  Уебсайтът foundationmedicine.bg е информационен уебсайт, който предоставя информация относно сътрудничеството между Рош и Foundation Medicine, Inc. и предоставяните от Foundation Medicine, Inc. услуги. Foundation Medicine, Inc. e компания, базирана в Кеймбридж, Масачузетс, която е част от Групата и чиято дейност е фокусирана върху изработването на изчерпателни анализи за геномно профилиране и идентифициране на молекулните промени при пациенти, страдащи от рак, с цел съпоставка и намиране на подходящи терапии, имунотерапии и клинични изпитвания.

  foundationmedicine.bg съдържа информация относно принципите и прилагането на т.нар. прецизна медицина и на геномното профилиране, както и информация относно портфолиото от услуги на Foundation Medicine, Inc. Уебсайтът foundationmedicine.bg не предоставя пряка възможност за заявяване на услуги от портфолиото на Foundation Medicine, Inc.

  Услугите от портфолиото на Foundation Medicine, Inc., предоставяни в сътрудничество с Рош, се заявяват от лекуващия лекар и за България се предоставят от Рош България. За извършването им Рош България си сътрудничи с Foundation Medicine, Inc. и други свързани с него дружества, както и с други компании от Групата на Рош. Отношенията между страните във връзка с предоставянето на услугите, в т.ч. всички задължения и отговорности, не са предмет на тези Условия и се уреждат със съответните документи, договори, съгласия и др. под. и при стриктно спазване на приложимото законодателство. За избягване на всякакво съмнение информацията и препоръките, изготвени в резултат от предоставената услуга, следва да се разглеждат съвместно с всякаква друга важна информация по отношение на всеки конкретен пациент, а решенията за грижите и лечението на пациентите трябва да се основават на независима медицинска преценка на лекуващия лекар, предвид цялата приложима информация относно състоянието на пациента, историята на заболяването, заболявания в семейството и фамилна обремененост, физикалните прегледи, информация от други диагностични тестове и предпочитанията на пациента.

 4. (fightipf.bg)

  Уебсайтът fightipf.bg е информационен уебсайт за подкрепа на пациенти с идиопатична белодробна фиброза и съдържа полезна информация за такива пациенти, вкл. информация за болестта, за това как тя въздейства на хората, живеещи с нея, и за това как може да се контролира, информация за възможностите за лечение, както връзки с пациентски организации в България и Европа.

Съдържанието в Уебсайтовете има единствено информативна цел. То не съставлява медицинска консултация или здравен съвет. Това съдържание не може и не цели да замести консултация с медицински специалист и не може да бъде база за вземане на решения, свързани със здравето. Изборът на който и да е лекарствен продукт е изцяло по преценка и отговорност на лекуващите медицински специалисти.

Информацията, налична на Уебсайтовете, не представлява бизнес предложение, оферта или анализ и не следва да служи за основание на инвестиционни и други бизнес решения.

Уебсайтовете може да съдържат информация относно проекти или проучвания в развитие, която се основава на несигурни научни, икономически и финансови фактори, поради което окончателните резултати може да се различават значително от първоначални или междинни резултати, представени в Уебсайтовете.

Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на Уебсайтовете, включително, но не само, марки, лога, информационни материали и дизайн на всеки от Уебсайтовете, са обект на закрила съгласно приложимото законодателство, принадлежат на Рош България, на друго лице от Групата или на съответно обозначените трети страни и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп до Уебсайтовете не включва правото да се копира, възпроизвежда, запаметява или прехвърля информация или да се използват по друг непозволен начин обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, не е позволено да се премахват знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Рош или трето лице. Използването на каквото и да е съдържание или други обекти на интелектуална собственост, публикувано на Уебсайтовете, се разрешава само за лични, нетърговски цели. Използването на такова съдържание за други цели може да бъде осъществено единствено след изричното писмено разрешение на Рош България или съответната трета страна.

Използването на информация за пресата (прессъобщения), както и на други документи, предназначени за разгласяване, е разрешено, но само в случай че се посочва източника на информация.

С цел предоставяне на информация и за удобство на потребителите, на Уебсайтовете на Рош България е възможно да са публикувани препратки/ линкове към уебсайтове, администрирани от други лица от Групата или от трети страни. Публикуването на тези препратки не означава, че Рош България подкрепя или се съгласява със съответното съдържание, към което води препратката, нито че одобрява, препоръчва или промотира продуктите и/или услугите, посочени на съответната уебстраница. Рош България не носи отговорност за съдържанието и услугите, достъпни чрез тези уебсайтове и достъпването и използването им е предмет на техните условия за ползване. Рош България не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от достъпа до или използването на такива уебсайтове, нито за недостоверността на съдържание, публикувано в тях.

Рош България полага грижи информацията, налична в Уебсайтовете да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията. Рош България полага грижи за осигуряване на посетителите на нормално ползване на Уебсайтовете. Рош България си запазва правото да прекъсва или преустановява функционалности на Уебсайтовете по всяко време, както и изцяло да спре поддържането на и достъпа до някой или всички от тях, без това да води до каквато и да е отговорност от страна на Рош България. Рош България си запазва правото по всяко време да премахва, променя или допълва публикуваното съдържание. Рош България не отговаря за вреди, евентуално причинени във връзка с достъпване или ползване на Уебсайтовете, освен ако не са причинени от Рош България умишлено или при проявена груба небрежност.

Рош България не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията и оборудването на посетителите или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Уебсайтовете.

Рош България няма задължението и не гарантира, че достъпът и ползването на Уебсайтовете ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни и без грешки. Рош България не носи отговорност за непредоставянето на достъп до Уебсайтовете и на възможност за използването им или за предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Рош България с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране функционирането на Уебсайтовете.

Посетителите приемат възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до Уебсайтовете, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Рош България грижа.

Посетителите се задължават да не извършват злонамерени действия. Под „злонамерени действия“ се имат предвид всички действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Посетителите се задължават да обезщетят Рош България и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения, разноски за водене на дела и други разходи, вследствие на предявени искове от и/ или платени обезщетения на трети лица във връзка с действия/ бездействия на посетителите при ползването на Уебсайтовете в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, тези Условия или добрите нрави.

Във връзка с администрирането на Уебсайтовете Рош България обработва лични данни съгласно Политиката за поверителност при ползването на уебсайтовете на Рош България (Политиката), публикувана на Уебсайтовете и достъпна от менюто в долния панел на всеки от тях. Политиката е неразделна част от тези Условия.

Рош България има правно задължение да събира и докладва информация относно потенциални нежелани събития на компетентните здравни органи. Можете да докладвате към Нас нежелани лекарствени реакции по всички достъпни за Вас канали за комуникация с Рош България, в това число и през осигурените и посочени в Уебсайтовете ни канали за комуникация. При изпълнението на това задължение, данните Ви ще бъдат обработвани добросъвестно и в съответствие със специфичното законодателство на ДПЛБ (Добрата Практика за Лекарствена Безопасност) и с предвиденото в Декларацията за поверителност, свързана с лекарствената безопасност. Ваши данни, предоставени във връзка с цели, свъзани с докладването на нежелани лекарствени реакции, няма да бъдат използвани за други цели, извън изрично предвидените в посочената Декларация за поверителност.

Към тези Условия се прилага законодателството на Република България. За неуредените от тях въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Условията могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от Рош България. При извършване на промени в Условията, Рош България довежда тези промени до знанието на посетителите като публикува съответното съобщение на видно място на всеки от Уебсайтовете.

Всички спорове, възникнали между посетители на Уебсайтовете и Рош България, породени от тези Условия или отнасящи се до тях, ще се разрешават в дух на разбирателство и добра воля чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие спорът може да се отнесе за разрешаване до компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Предоставената информация на този сайт има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ. Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.

За контактиРош по светаlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeНие от РошФармацевтични решенияКариериМедияИсторииПолитика за поверителностУсловия за ползванеПолитика за бисквитки