Рош създаде нова подкожна форма на приложение на едно от най-добрите си лекарства за лечение на рак на гърдата. Лекарството отбеляза революция в лечението на рака на гърдата, като за последните 15 години то е приложено при над 1,3 милиона пациенти, във всички стадии на болестта и води до значими дългосрочни ползи за удължената преживяемост на пациентите. Една година адювантна терапия (лечение, което се прилага след операцията за отстраняване на тумора) при ранен рак цели излекуване, а при метастазирало заболяване удължава значително живота на пациентите. Въпреки огромния напредък, постигнат дотук, Рош непрекъснато търси нови възможности да направи повече за пациентите с рак на гърдата.

Подкожната форма на лекарството е подходяща за всички пациенти с определен вид агресивен рак на гърдата и е алтернатива на утвърдената стандартна венозна терапия при по-добро качество на живот, комфорт и удобство за пациента. Новата лекарствена форма е сравнима с венозната по отношение на ефикасност и безопасност.

Лекарствата за лечение на ракови заболявания, които не могат да бъдат произвеждани под формата на таблетки, обикновено досега се прилагаха чрез вливане във вена (интравенозно). Това се прави поради необходимостта от достатъчен обем, в който трябва да се приложи лекарството, за да се постигне лечебен ефект. Такива са и биологичните лекарства, особено от групата на моноклоналните антитела. Днес вече някои лекарства за лечение на определени видове рак, могат да се прилагат и само чрез подкожна инжекция. Подкожнoто приложение на обеми лекарства над 1 милилитър обикновено не е възможно поради особеностите на структурата и физиологията на подкожния слой. Прилагането на по-голям обем лекарствено средство в подкожието, което става възможно с новата лекарствена форма, става възможно благодарение на включената в състава му допълнителна субстанция, човешка рекомбинантна хиалуронидаза. Тя разгражда временно и обратимо подкожния слой, който е готов да поеме 5 ml разтвор, след което напълно се възстановява.

Подкожният метод на приложение е по-малко инвазивен и по-щадящ за болните. При него отпада необходимостта от устройства за интравенозна инфузия, елиминира се вероятността от свързани с вливането нежелани събития, скъсен е престоят в клиника. Така се редуцират общите разходи за лечение – освобождава се медицински ресурс и се оптимизира дейността в онкологичните клиники. Фиксираната подкожна доза на лекарството не зависи от теглото на пациента, не се изисква прилагането на по-голяма първоначална (т.нар. натоварваща) доза и пациентът винаги получава адекватната за него дозировка. Приложението на подкожната форма става за по-кратко време – 2 до 5 минути, в сравнение с вливането във вената, което обикновено се прави за няколко часа. Необходимо е по-малко време за подготовка, тъй като отпада предварителното разтваряне на лекарството, а самата манипулация се извършва около десет пъти по-бързо. Оттам произтичат и допълнителни ползи: пести се времето и заетостта на медицинския персонал, редуцира се активно време на здравните специалисти до леглото на болния, легловата база се използва рационално.

Подкожната форма на лекарството е изключително предпочитана от страна на пациенти и здравни служители. Девет от десет запитани пациенти предпочитат подкожна инжекция. Основните предимства според тях са пестене на време и намаляване на болката и дискомфорта.

Рош продължава да инвестира и в търсенето на комбинации от лекарства, които приложени заедно имат по-добър ефект, отколкото приложени поотделно. Този подход на лечение преодолява резистентността на раковите клетки към стандартния тип приложение на едно или друго лекарство.

За пациентки с метастазирал рак на гърдата има ново лекарство, което в синергична комбинация със стандартното лечение дава по-мощен терапевтичен ефект. Става въпрос за персонализирано лекарство, което се насочва към определен рецептор върху раковите клетки и възпрепятства сдвояването му с други рецептори от същата група. Това пречи на растежа на тумора, спомага за унищожаване на туморните клетки от имунната система и удължава живота на пациентите. Новото лекарство се прилага в комбинация със стандартното лечение в момента (таргетно лекарство с различен механизъм на действие плюс химиотерапия) при пациенти с метастазирал или локално рецидивирал рак на гърдата. Двете таргетни лекарства имат допълващи се механизми на действие и заедно гарантират по-мощно действие, отколкото всеки от тези два агента самостоятелно. Това двойно инхибиране на един и същ сигнален път, представлява подход от ново поколение при лечението на жените с това агресивно заболяване.

Ракът на гърдата е най-често срещания рак сред жените по света. Всяка година около 1,4 милиона нови случаи на рак на гърдата са диагностицирани по целия свят и над 450 000 жени умират от болестта. HER2-положителният рак е особено агресивна форма на рака на гърдата. Той се развива много бързо и при голям процент от пациентите е причина за поява на метастази в други органи.

В България с рак на гърдата се диагностицират над 3700 пациентки всяка година. При около 20% тях ракът е бил определен като HER2-положителен (въз основа на специфични тестове, които се правят върху тъкан, взета от тумора). Благодарение на профилактиката и повишената здравна култура, 90% от случаите на рак на гърдата са открити в ранен стадий, което дава възможност при правилно лекуване и определяне на HER2-статуса да се постигне пълно излекуване.

Със седалище в Базел, Швейцария, Рош е лидер в ориентираното към развойна дейност здравеопазване със синергични разработки в областта на лекарства и диагностика. Рош е най-голямата биотехнологична компания в света с различни лекарства в онкологията, инфекциозните заболявания, възпалението, метаболитните заболявания и заболявания на централната нервна система. Също така, Рош е световен лидер и в инвитро диагностиката, тъканната диагностика на ракови заболявания и новатор в грижите за хора с диабет. Стратегията за индивидуализирано здравеопазване на Рош има за цел да осигурява лекарства и диагностични методи, които допринасят за подобряване здравето и повишаване на качеството на живот на пациентите. През 2012 година в Рош работят над 82 000 души и са инвестирани над 8 милиарда швейцарски франка в изследвания и развойна дейност. Дженентек, САЩ, е изцяло собственост на Рош Груп. Рош притежава основен дял в Шугай Фармасютикъл, Япония.

Предоставената информация на този сайт има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ. Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.